Δικαιολογητικά


Λίστα με αρχεία αιτήσεων

Χρήσιμα:

_____________________________________________________________________________

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΙΣΠ

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας θα βρείτε στο αρχείο: Δικαιολογητικά εγγραφής ΙΣΠ.doc

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται φαίνονται παρακάτω:

 • Αίτηση εγγραφής προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 • Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη. Προκειμένου: α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο του πτυχίου, ισοτιμία του πτυχίου του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους, β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν γραφτεί στο Πανεπιστήμιο μετά την 1/1/1981: αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα λήψης πτυχίου, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε. επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 • Φωτοτυπία επικυρωμένη Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία στο μέγεθος ταυτότητας.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος του ιατρού.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάγεται εις τινά των περιπτώσεων των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 • Σε περίπτωση 1ης εγγραφής ιατρού σε Ιατρικό Σύλλογο απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση περί της μη εγγραφής του σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 • Καταβολή ολόκληρης της συνδρομής του έτους στον Σύλλογο.
 • Σε περίπτωση μεταγραφής από άλλον Ιατρικό Σύλλογο, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν επισυνάπτει τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι υποχρεωμένος ο/η ιατρός να μας καταθέσει αντίγραφα επικυρωμένα.

_____________________________________________________________________________

Δικαιολογητικά για κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

 

Δείτε την Υπ. Απόφαση: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΝΝ – ΜΕΘ

Δείτε την Αίτηση: Αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για εξειδίκευση σε Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ και Μ.Ε.Ν.Ν

ΦΕΚ τΒ΄ 3614_12-10-2017 Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων για εξειδίκευση στις Πολ ΜΕΘ-ΜΕΝΝ

_____________________________________________________________________________

Δικαιολογητικά για τοποθέτηση ιατρών σε λίστα αναμονής για ειδίκευση σε Νοσοκ. Περιφ. Δυτικ. Ελλάδας

 1. Αντίγραφο πτυχίου. α) Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της Ε.Ε., καταθέτουν αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση, την άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα. β) Όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε., καταθέτουν μόνο το αντίγραφο περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό), απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού.
 3. Αίτηση (Έντυπο Υ1). (χορηγείται από τη Δ/νση Υγείας).
 4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τη Δ/νση Υγείας).
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για κάθε στάδιο προκαταρκτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε (συνοδευόμενο από συγκεντρωτικό πίνακα χειρουργείων προκειμένου για τις χειρουργικές ειδικότητες).
 7. Για τοποθέτηση σε δύο λίστες αναμονής για ειδίκευση (πλήρους και μερικού χρόνου), όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι εις διπλούν.

Σημείωση:
Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.
Προσοχή:
Η αρμόδια υπηρεσία  επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.

Για να δείτε τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων των Νοσοκομείων όλης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος καθώς και χρήσιμα έντυπα πατήστε εδώ.

Πληροφορίες: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Κανάρη 44, Τ.Κ. 26222 ΠΑΤΡΑ
2ος όροφος, γραφεία 5-6. Τηλ. 2613-620728 / 719/ 749 / 750 / 751
Fax 2610-316759

_____________________________________________________________________________

Δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας ιατρικής ειδικότητας

Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας ιατρικής ειδικότητας είναι:

 • Αίτηση προς την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος – Δ/νση Δημόσιας Υγείας. Υποβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. ( Χορηγείται από την υπηρεσία μας )
 • Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη. Προκειμένου: α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο του πτυχίου, ισοτιμία του πτυχίου του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους, β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν γραφτεί στο Πανεπιστήμιο μετά την 1/1/1981: αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα λήψης πτυχίου, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε. επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών (υποβάλλονται και σε επικυρωμένες φωτοτυπίες)
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου (για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται αίτηση προς τον Σύλλογο).
 • Πρωτότυπα πιστοποιητικά άσκησης σε αναγνωρισμένες σας κατάλληλες για ειδίκευση ιατρών κλινικές και εργαστήρια υπογεγραμμένα από τους Επιστημονικούς Δ/ντές και θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών και του περιεχομένου από τους Διοικητικούς Διευθυντές των Νοσοκομείων. -Τα πιστοποιητικά θα πληρούν τα αιτούμενα από την  υπ’ αριθμ. Γ3/6362/εγκ.220/10-6-1975 εγκύκλιο  του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Να έχουν αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία εκδόσεως. -Ο χρόνος ειδικεύσεως θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. -Να είναι υπογεγραμμένα από τους Διευθυντές Κλινικών ή Εργαστηρίων οι οποίοι θα διατυπώνουν την κρίση των για την κατάρτιση του ειδικευμένου ιατρού και την ικανότητα τούτου για την απόκτηση της ειδικότητας που ειδικεύθηκαν, να σημειώνεται ότι παρακολούθησε τακτικά και ανελλιπώς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα τις εργασίες της κλινικής ή Εργαστηρίου και κατά κεκανονισμένο επιστημονικό ωράριο. -Απαραιτήτως θα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών με την οποία δόθηκε το δικαίωμα να ειδικευτεί στην κλινική ή το εργαστήριο. -Για τους ιατρούς που ασκήθηκαν σε Νοσοκομεία άλλων χωρών τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται σε πρωτότυπα με επίσημη μετάφραση. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των ξένων χωρών πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους Επιστημονικούς Διευθυντές και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των από το Ελληνικό Προξενείο. Συγκεντρωτικό πίνακα εγχειρήσεων για τις ειδικότητες Χειρουργικής, Ουρολογίας, Μαιευτικής Γυναικολογίας, Νευροχειρουργικής, Ορθοπεδικής, Οφθαλμολογίας και Ωτορινολαρυγγολογίας.
 • Πιστοποιητικό τρίμηνης άσκησης προ αγροτικού υπογεγραμμένο από τους Δ/ντες Παθολογικού, Καρδιολογικού και Χειρουργικού, από Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας και από τον Διοικητικό Δ/ντή (Πρωτότυπο ή επικυρωμένη φωτοτυπία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως (Από το Δημοτολόγιο)
 • Παράβολο Δημοσίου τεσσάρων ευρώ ( 4 €  ) από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αντίγραφο απόφασης Υπουργείου Υγείας ότι εκπληρώθηκε η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68 ή βεβαίωση αναστολής αυτής (φωτοτυπία επικυρωμένη).
 • Έναν φάκελο αρχειοθέτησης με πτερύγια για την τοποθέτηση των δικαιολογητικών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται η φορά (1η συμμετοχή ή 2η συμμετοχή κ.λ.π.) που λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις και ότι δεν έχει λάβει μέρος σε εξετάσεις άλλης εξεταστικής επιτροπής (χορηγείται και από την υπηρεσία μας).
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι ιατροί που θα προσέλθουν στις εξετάσεις υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την ημέρα των εξετάσεων το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο καθώς επίσης και αντίγραφα των πιστοποιητικών ειδίκευσής τους , ώστε να διευκολύνεται το έργο των Εξεταστικών Επιτροπών.
Για περαιτέρω πληροφορίες πλην του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος,Δ/νσης Δημόσιας Υγείας στα τηλ.: 2613620750 ,751, 728.

_____________________________________________________________________________

Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στο ΦΕΚ 1005_Β_12-4-2016 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 με θέμα Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών σύμφωνα με την οποία από Πέμπτη 14/4/2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας θα υποβάλλονται αιτήσεις ΜΟΝΟ για τη τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης. Οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημα θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε Νοσοκομείο ή ΠΕΔΥ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ΣΕ ΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης.

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, στην Υγειονομική Περιφέρεια της προτίμησής τους (μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Απρίλιος 2016

_____________________________________________________________________________

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ